VILLKOR

Den här webbplatsen är publicerad av Michelin Nordic AB, org.nr. 556025–5266, box 47 175, 100 74 Stockholm.

Vänligen och läs igenom dessa villkor innan du använder dig av Michelins Nordic AB:s webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa villkor samt övriga villkor och policys som publiceras på webbplatsen.

Michelin Nordic AB tillhör Michelin-koncernen. Företagen inom Michelin-koncernen är självständiga juridiska personer. Härefter, och på webbplatsen, avser referenser till "Michelin", ”vi” och "oss" antingen Michelin Nordic eller Michelin-koncernen.

Artikel 1.    SYFTE

De här användarvillkoren anger vilka villkor som gäller när Michelin publicerar reklam, information och annat innehåll på denna webbplats och de villkor som gäller när du besöker och använder webbplatsen. Användning av webbplatsen ska ske i enlighet med dessa villkor och Michelin förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera villkoren. Genom att använda Michelins webbsida accepterar du användarvillkoren för webbplatsen. Om det finns villkor som du inte accepterar, vänligen avstå från att använda webbsidan.

Artikel 2.    TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Michelin strävar efter att upprätthålla tillgång till webbplatsen, men ger ingen garanti därtill. Vid underhåll, uppdatering och av andra tekniska eller juridiska skäl kan tillgången begränsas och i vissa fall avbrytas. Michelin kan inte hållas ansvarig för avbrott i webbplatsens tillgänglighet eller för de konsekvenser det kan få för dig.

Genom att använda webbsidan förbinder du dig till att inte besöka webbplatsen på ett olagligt sätt. Det gäller framför allt de interaktiva tjänsterna och e-handelsportalen om sådana finns.

Artikel 3.    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet på webbsidan (information, texter, diagram, data, bilder, modeller, filmer, ljudklipp och annat material) är skyddat av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Innehållet på webbsidan tillhör respektive utgivare. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, reproducera, presentera, använda, anpassa, ändra, översätta, eller sprida innehållet, oavsett om det tillhör Michelin eller en tredje part som gett Michelin rättigheterna och oavsett på vilket sätt det sker på. I artikel 4 nedan framgår vilka undantag som finns angående användning av de immateriella rättigheterna som ovan beskrivits. Innehållet på webbsidan får ändras av Michelin utan föregående meddelande. Vidare publiceras innehållet utan några garantier, varken uttryckligt eller underförstått, och materialet eller dess innehåll kan aldrig ge upphov till ersättning. Webbsidans innehåll är skyddat genom upphovsrätt © 2019 Michelin eller genom Michelins samarbetspartners upphovsrätt. Logotyperna är registrerade varumärken.

Artikel 4.    ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

Ändringar av innehållet på webbplatsen eller användning av webbplatsen i ett annat syfte än vad som är tillåtet utgör brott mot Michelins eller tredje parts äganderätt.

Nedan anges inom vilka gränser Michelin tillåter dig att ladda ner och sprida innehållet:

  1. om det finns en nedladdningsfunktion
  2. i icke kommersiellt syfte
  3. i god tro och
  4. om äganderättsinformationen inte ändras och om publiceringsdatum på webbplatsen visas i innehållet.

Denna rättighet ska inte tolkas som en licens vad gäller logotyp eller varumärke.

Artikel 5.    E-POST

För att kontakta Michelin via e-post behöver du fylla i e-postformuläret som finns på den här webbplatsen. Michelins svar på e-post, samt tillgång till webbsidan och dess innehåll får inte jämställas med, och kan inte utgöra bevis för att en annons, reklam eller annan marknadsföring utges eller har utgetts av Michelin.

Artikel 6.    SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Michelin behandlar uppgifter om dig i enlighet med vår Integritetspolicy som publiceras på den här webbplatsen.

För närmare information om hur Michelin använder kakor hänvisas till Michelins Cookie policy som också publiceras på den här webbplatsen.

På vår webbplats kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Michelin sprider inte dina personuppgifter till dessa webbplatser. Vi vill göra dig uppmärksam på att när du lämnar vår webbplats kan du komma till platser som har andra rutiner för skydd av personuppgifter, och det har Michelin ingen kontroll över och inget ansvar för.

Artikel 7.    GARANTI OCH ANSVAR

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Michelin förbehåller sig rätten att när som helst, och utan föregående meddelande, ändra, korrigera, avbryta och/eller ta bort innehåll eller tillträde till webbplatsen. Michelin kan inte hållas ansvarig om din IT-utrustning drabbas av något datavirus. Du ansvarar själv för att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning.

Tips och råd som publiceras på webbplatsen har till syfte att ge generell vägledning och är i informationssyfte enbart. Michelin strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men kan inte garantera att detta alltid uppnås. Michelin kan därmed inte hållas ansvarig för förluster eller annan skada som kan uppkomma till följd av att du förlitar dig på informationen, och vi rekommenderar att du söker professionell rådgivning hos en återförsäljare.

Michelin, dess anställda, dess leverantörer och dess partners som nämns på webbplatsen kan under inga omständigheter hållas ansvariga för något skadeståndskrav eller annat krav för direkta eller indirekta förluster, av något slag, eller någon skada, i synnerhet av ekonomisk eller kommersiell art, som uppstår på grund av användning av webbplatsen eller den information som erhållits från webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla enkla eller djupa hypertextlänkar till Michelins eller tredje parts partnersidor. Michelin har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och har därför inget ansvar för åtkomst, relevans, tillgänglighet, innehåll, annonser, produkter och/eller tjänster som tillhandahålls från dessa. Michelin är därför på inget sätt ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppstå när du besöker eller använder partnerns webbplats eller annat på grund av att sådan webbplats bryter mot krav enligt lag eller föreskrift.

Artikel 8.    JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGAR

Alla tvister om webbplatsen eller om denna juridiska information ska föras till domstol i Stockholm. Tvister ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag, oberoende av annan lagstiftning. Den som använder denna webbplats samtycker uttryckligen till att denna klausul tillämpas. Om något villkor i denna juridiska information befinns vara olagligt, ogiltigt eller ej tillämpligt av något skäl, ska det anses inte ingå i denna juridiska information och ska inte påverka giltigheten eller tillämpningen av de övriga villkoren.

Ansvarig för webbplatsen: Peyman Sabet, Verkställande Direktör

Michelin Nordic AB

Box 47 175

100 74 STOCKHOLM

Hostad av:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Artikel 9.    Google-Översätt friskrivning

Denna tjänst kan innehålla Google-översättningar, eller du kan välja att använda dig av Google för att översätta hela eller delar av webbplatsen.

Ingen garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstådd, gäller för att översättningar till andra språk är exakta, pålitliga eller korrekta. Innehåll kan vara felaktigt översatt på grund av begränsningar i översättningsprogrammet.

Den officiella texten är den svenska versionen av webbplatsen. Om du har frågor angående informationens tillförlitlighet på den översatta webbsajten kan du kontakta oss per e-post, eller besöka den svenska versionen, som är den officiella versionen på webbplatsen.

Tack för att du besöker vår webbplats.

Dessa villkor ändrades senast den 30.04.2019 och gäller tills vidare.

You are using and outdated Web Browser..

You are using a browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intended. This may result in strange behaviors when browsing round.

Use or upgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+